javascript跨层查找frame对象

javascript跨层查找frame对象

月光魔力鸭

2018-08-31 17:00 阅读 393 喜欢 0 查找frame js获得frame

在开发过程中经常会碰到跨frame 去操作的需求,那么如何获得这个frame呢,这里写了一个工具类,用来通过name获得frame的jq对象; 以下代码是基于jquery的基础上实现的,so...引入jq是必须的; 看剑--->

//根据name获得frame的jq对象,直接调用: var $frame = frameTool.findFrameByName('frameName');
var frameTool = {
  findFrameByName : function(name){
    var w = window.top.document;
    //向下查找
    var num = 0;
    var $iframes = $(w).find('iframe');
    var result = frameTool.findFrameByNameOfArr($iframes,name,0);
    return result;
  },
  frameLevel : 5,//frame 层级
  findFrameByNameOfArr : function(arr,name,num){
    num++;
    if(num == frameTool.frameLevel){
      return null;
    }
    var result = null;
    for(var i=0;i<arr.length;i++){
      var temp = arr[i];
      if($(temp).attr('name') == name){
        result = $(temp);
        break;
      }else{
        var tempArr = $(temp).contents().find('iframe');
        if(tempArr.length>0){
          result = frameTool.findFrameByNameOfArr(tempArr,name,num);
          if(result == null){
            continue;
          }else{
            break;
          }
        }else{
          continue;
        }
      }
    }
    return result;
  }
};
//求大师指正..优化代码

转载请注明出处: https://chrunlee.cn/article/js-frame-check.html


感谢支持!

赞赏支持
提交评论
评论信息 (请文明评论)
暂无评论,快来快来写想法...
推荐
之前一直没面试过前端,今天有一个,先整理下需要问的问题和答案。这里都是一些简单的问题,关于当下比较流行的框架并没有涉及到..
做作业的时候,需要在手机上预览下,但是发现如果想在移动端上展示A4样子的作业还是挺麻烦的,最后还是准备通过图片来展示,然后移动端缩放呗。。
最近做个nodejs的项目,使用了thinkjs 3.0 的框架,编辑器为vs code ,之前用的好好的,每次 . 后都有提示的,可是使用了多模块后发现.. model的提示没有了..
对于web开发过程中的JS对象 Array ,我们真的充分使用了么?是不是理解了Array的全部?能够在合适的地点调用合适的函数,使用合适的属性?
在开发过程中多个页面使用的一个小工具类,简单完善了下,还算不错,给各位提供下小思路。
偶尔练习下canvas,这里简单记录下常用API,防止遗忘..加深记忆..努力提高..争取突破...daydayup
web网站上总会有在文本域中提交代码的操作,那么如何处理呢?
在项目开发过程中,分页是少不了的,之前封装了一个分页组件,样式是基于bootstrap的样式,当然也可以自己来修改