javascript跨层查找frame对象

javascript跨层查找frame对象

月光魔力鸭

2018-08-31 17:00 阅读 742 喜欢 0 查找frame js获得frame

在开发过程中经常会碰到跨frame 去操作的需求,那么如何获得这个frame呢,这里写了一个工具类,用来通过name获得frame的jq对象; 以下代码是基于jquery的基础上实现的,so...引入jq是必须的; 看剑--->

//根据name获得frame的jq对象,直接调用: var $frame = frameTool.findFrameByName('frameName');
var frameTool = {
  findFrameByName : function(name){
    var w = window.top.document;
    //向下查找
    var num = 0;
    var $iframes = $(w).find('iframe');
    var result = frameTool.findFrameByNameOfArr($iframes,name,0);
    return result;
  },
  frameLevel : 5,//frame 层级
  findFrameByNameOfArr : function(arr,name,num){
    num++;
    if(num == frameTool.frameLevel){
      return null;
    }
    var result = null;
    for(var i=0;i<arr.length;i++){
      var temp = arr[i];
      if($(temp).attr('name') == name){
        result = $(temp);
        break;
      }else{
        var tempArr = $(temp).contents().find('iframe');
        if(tempArr.length>0){
          result = frameTool.findFrameByNameOfArr(tempArr,name,num);
          if(result == null){
            continue;
          }else{
            break;
          }
        }else{
          continue;
        }
      }
    }
    return result;
  }
};
//求大师指正..优化代码

转载请注明出处: https://chrunlee.cn/article/js-frame-check.html


感谢支持!

赞赏支持
提交评论
评论信息 (请文明评论)
暂无评论,快来快来写想法...
推荐
在我们web开发过程中经常会碰到针对table的一些dom操作,这里整理一下关于这方面的知识点。当然我们可以通过jquery这样的插件来处理,或许会更简单一些,不过现在简单说下原生JS是如何操作的
整理下关于axios的使用,一些常用的调用、处理以及其他。
需求如下:有一张大图,需要显示大图中的一小部分,目前能知道的时候小图的宽高和坐标,同时大图有一个旋转角度可以知道,目标就是把小图正确的显示出来。
对于web开发过程中的JS对象 Array ,我们真的充分使用了么?是不是理解了Array的全部?能够在合适的地点调用合适的函数,使用合适的属性?
在开发过程中多个页面使用的一个小工具类,简单完善了下,还算不错,给各位提供下小思路。
我们有时候会拿textarea来做编辑器,但是常用编辑器都是支持tab缩进的,这里对textarea监听下事件处理下即可实现。
最近折腾的少了,实在没的写了,大约三四个月没更新了,先水一篇。
在通过chrome浏览器来调用摄像头的时候发现getUserMedia报错,但是本地开发却没有问题,主要原因是https环境的问题。chrome 不允许在非https和非localhost下的非安全环境进行调用。